ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1. Резервации/записвания/ Резервациите за пътуванията с ТУРОПЕРАТОРА се извършват директно в офисите на дружеството, по телефон, факс или интернет, или чрез турагенти в страната. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване и внасяне на депозит.

2.Необходими документи. Визи:

2.1. За страните от ЕС – валидна лична карта и/или задграничен паспорт, медицинска застраховка и необходимия минимум дневни пари за съответната страна.

2.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети, застраховка/. По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.3. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат от ТУРОПЕРАТОРА. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 28 от ЗТ.

3. Цена, начин на калкулиране, начин на плащане, промени.

3.1. Общата /пакетна/ цена е калкулирана на база на: транспортни разходи, в т.ч. гориво, летищни, пристанищни и др. такива такси по договора, хотелиерски, екскурзоводски услуги, хранене и др.

4. Договорената обща цена на туристическото пътуване е обявена в лева, евро или щатски долари, като заплащането е в лева по курса на БНБ в деня на плащане. Цената може да се променя в следните случаи:

4.1. При промяна на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, като в този случай цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, който е повлиял върху изменението на цената.

4.2. При промяна в размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.

4.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.

5. Срок и начин на плащане на общата цена (освен ако не е посочено друго в раздел «І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА»):

5.1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.

5.2. Остатъкът в размер на 70% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 5.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни преди датата на отпътуване.

5.3. В случай, че сумата по т. 5.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

5.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 7 /седем дневен срок/. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да направи значителни промени в някоя от съществуващите клаузи на договора – цена с повече от 5% по чл. 4 по-горе, програма и др. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ, който може:

1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или

2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

5.6. Потребителят уведомява за решението си туроператора в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването. Когато потребителят се откаже от договора съгласно чл.5.5, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът е в състояние да му предложи такова, или

2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или

3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

6.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

6.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.1.2. да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” за ОРГАНИЗИРАНИТЕ /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ и ИНДИВИДУАЛНИ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

6.1.3. по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на гореупоменатото застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването.

6.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.

6.3. Застраховка “Отговорност на туроператора”, застрахователна полица № 131601433220000013/17.04.2014г. Сертификатът към застрахователната полица е с номер № 131601433220000013 и е изложен на видно място във всеки един офис на ТУРОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

7.1.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /лична карта или задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

7.1.2. Ако ПОТРЕБИТЕЛ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

7.1.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

7.1.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който извършва пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

7.1.5. да спазва законите на страната, в която ще пътува. В противен случай ТУРОПЕРАТОРА не носи никаква отговорност.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

8.1. в срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърли правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице се задължава да декларира приемане на прехвърлянето на правата и задълженията на праводателя си, както и че е изцяло съгласно с условията на този договор и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно промяна на име на пътуващ и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

9.Анулации и неустойки

9.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 31 дена преди датата на пътуването.

9.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т 9.1., той дължи на туроператора следните неустойки (освен ако не е посочено друго в раздел «І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА»):

9.2.1. От 30 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на пътуването

9.2.2. От 14 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% /

9.2.3. При 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

9.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 9.2.1., 9.2.2. и 9.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

10. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

11.ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира с настоящия договор, че закупува предоставеното му от ТУРОПЕРАТОРA организирано туристическо пътуване, без цел препродажба.

12. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: …………………………………

13. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 5 (пет) дни преди началната дата на пътуването.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при настъпване на обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория без промяна в общата цена, заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите, или по други обективни причини или форсмажорни обстоятелства.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени по своите туристически продукти: дата на тръгване,хотели, тип на самолета / автобуса, маршрута и други.

18.Рекламации.

18.1. Ако по време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ има рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в това число конкретните условия в хотелите и хотелските вериги,ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно и в писмена форма да уведоми доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА/хотела/ и ТУРОПЕРАТОРА, с оглед същите своевременно да предприемат необходимите действия, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

18.2. Ако претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА да предяви писмена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 5 дни след края на пътуването.

18.2.1. Рекламацията ще се счита за валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ХОТЕЛА, ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, който е посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ и 50 % от пътуващите туристи/потребители, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/, при кумулативно спазване на изброените по-долу условия:

18.2.2. Всички оплаквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на ХОТЕЛА и представител на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма през времето на пребиваването му в ХОТЕЛА. Категоризация, сертификация на хотел, персонал и качество на услугите се определят съгласно законодателството на чуждестранната държава. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в ХОТЕЛА, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

18.2.3. Всякакви услуги извън пакетите, които са закупени и платени на място от ПОТРЕБИТЕЛЯ следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

18.3. Агенцията се задължава да отовори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

19.ТУРОПЕРАТОРЪТ отговаря за изпълнението на условията по договора. Размерът на обезщетението за вреди, нанесени на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ТУРОПЕРАТОРА при неизпълнение – цялостно или частично на съответната програма, не може да надхвърля еднократният размер на стойността на заплатените услуги.

20.ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за:

20.1. вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, на действията на трето лице, несвързано с изпълнението на договора или непреодолима сила или непреодолимо събитие.

20.2. за последствия, породени от неспазване на законите на дадена държава от страна на туриста, независимо дали той е запознат с тях или не.

20.3. при връщане на турист от гранични власти и не възстановява сумата за пътуването му, както и направените от туриста разходи за връщането му.

20.4. ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на организирано туристическо пътуване.

20.5. за загубени или откраднати лични вещи, документи, багаж, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела.

20.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания, поради неявяване на клиента на определените за пътуване място и време.

20.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на нанесени щети от отделен турист или група туристи на хотелска база, автобуси или трети лица. Извършителят носи цялата отговорност за деянието си. Нанесените щети ще се компенсират веднага от извършителя/ите.При невъзможност ще се съставя протокол за нанесена щета и изплащането й от извършителя/ите ще се осъществява в 10 дневен срок след завръщане от пътуването.

20.8.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, за туристически обекти или музеи, включени в туристическата програма и са в почивка , ремонт или не работят в деня определен за разглеждане в програмата, /например – в цяла Европа музеите не работят в понеделник, но не може да се избегне този ден от седмицата/.

20.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за закупени билети за автобус, самолет или влак и направени хотелски резервации за нощувки валидни за деня на приключване на пътуването, които са извън офертата предоставена на клиента.

20.10. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ анулира пътуването си поради болест или други лични и/или медицински причини, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по чл.9, а ако не е заплатил дължимите суми по договора, то той ги дължи. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е прекратил своето пътуване през времетраенето му по свое желание, всички допълнителни разходи, в това число транспортните, са изцяло за негова сметка.

21.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на «форсмажор».Под «форсмажор» се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, затруднени климатични условия, натоварен трафик, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

22. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

23. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.sportskills.bg към момента на влизането й в сила.

24. Информация за сключената задължителна застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туристите” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ